Kerntaken

Gemeenten zijn de primaire doelgroep van het NPLW. Daarnaast richt het NPLW zich op het bevorderen van de samenwerking tussen gemeenten en hun relevante partners in de uitvoering van de lokale warmtetransitie.

Het NPLW heeft 3 kerntaken, namelijk het:

  • ondersteunen van gemeenten met kennis en handelingsperspectief;
  • signaleren en agenderen van kansen en belemmeringen bij uitvoering en beleid;
  • monitoren van de voortgang van de lokale warmtetransitie.

Ondersteunen van gemeenten met kennis en handelingsperspectief

Het NPLW haalt via de accounthouders en de regio coördinator de behoeften aan kennis en handelingsperspectief op bij gemeenten. Als kennismakelaar onderzoekt NPLW of er partijen zijn die inspelen op deze informatiebehoefte of dat NPLW zelf in deze behoefte kan voorzien.

We delen gevraagd en ongevraagd kennis en handelingsperspectief via de nieuwsbrief, website, helpdesk, sociale media, bijeenkomsten, de regiostructuur en accounthouders. De website en helpdesk van het NPLW zijn daarmee dé plaatsen waar gemeenten terecht kunnen voor alle relevante informatie over de warmtetransitie.

Het NPLW is géén uitvoeringsorganisatie. We hebben geen capaciteit om gemeenten individueel te ondersteunen bij de uitvoering van hun warmtetransitie.

Regiostructuur

De regiostructuur is van gemeenten en stimuleert de samenwerking tussen gemeenten onderling en de samenwerking met stakeholders (provincie, netbeheerders, lokale marktpartijen en energiecoöperaties). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt hiervoor jaarlijks middelen beschikbaar via een SpUk-regeling. Gemeenten kunnen hiermee gezamenlijk ondersteuning organiseren, passend bij de lokale behoefte. NPLW helpt deze regiostructuur effectief te maken.

De indeling van de RES-regio’s vormt de basis van de NPLW-regiostructuur, waar mogelijk in samenwerking met provincies.  Hiermee sluiten we aan bij de bestaande, regionale samenwerkingsstructuur in de energietransitie. Iedere NPLW regio heeft een regio coördinator, deze is het aanspreekpunt voor het NPLW.

Signaleren en agenderen van kansen en belemmeringen bij uitvoering en beleid

NPLW heeft een belangrijke schakelfunctie tussen gemeenten, regionale partners en nationale partners in de warmtetransitie. NPLW haalt bij gemeenten en stakeholders successen, kansen en belemmeringen op en agendeert deze. Het gaat hierbij om successen die gedeeld kunnen worden en signalen waarvan opvolging van belang is om de doelstellingen in de warmtetransitie te realiseren.

Waar mogelijk draagt NPLW actief mee aan de oplossingen voor gesignaleerde knelpunten. Het NPLW monitort of opvolging van de signalen plaatsvindt en heeft een escalatiemodel richting de partners die hier een verantwoordelijkheid in hebben. Zo borgen we dat er gewerkt wordt aan oplossingen voor de knelpunten.

Monitoren van de voortgang van de lokale warmtetransitie

Het NPLW volgt de stand van zaken in de lokale warmtetransitie. Dat doen we aan de hand van jaarlijkse accounthoudergesprekken met gemeenten, die z'n weerslag vinden in een kwalitatief onderzoeksrapport: de Lokale warmtetransitie in Beeld (LWiB). Ook volgen we Jaarlijks het leerproces van de proeftuinen om zo knelpunten in beleid en uitvoering in beeld te brengen. Deze rapportage is gebaseerd op interviews, een enquête en sessies met de projectleiders en verantwoordelijke wethouders van de proeftuinen.

Tot slot helpen we bestuurlijke bijeenkomsten te organiseren opdat we een beeld krijgen van waar lokale bestuurders behoefte aan hebben.

Meer informatie

 

Cookie-instellingen