Kamerbrieven

 

Hier vind je een selectie van relevante brieven aan de Tweede Kamer. Ook vind je in dit overzicht relevante brieven vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken of Economische Zaken aan gemeenten en provincies.

Verduurzaming gebouwde omgeving

 • Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie
  Kamerstuk | 21-03-2024
  Minister De Jonge (BZ) stuurt de nota over de wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie naar de Tweede Kamer.
 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie - Kamerbrief | 19 december 2023
  In deze kamerbrief beantwoordt demissionair minister Hugo de Jonge (BZK) vragen over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransistie (Wgiw). Er zijn vragen gesteld over onder meer waarborgen bij het inzetten van de aanwijsbevoegdheid, de betaalbaarheid en afdwingbaarheid van de maatregelen.
 • Aanpak natuurinclusief isoleren - Kamerbrief | 4 oktober 2023
  Deze brief van demissionair minister Hugo de Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de aanpak natuurinclusief isoleren met handvatten en vervolgstappen. Aanleiding voor de aanpak is onder andere de uitspraak van de Raad van State over de na-isolatie van spouwmuren.
 • Voortgang van het Programma Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) - Kamerbrief | 20 juli 2023 
  Deze brief roept gemeenten op om hun planvorming voor het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving op korte termijn verder te concretiseren. Hierdoor krijgen bewoners en andere partijen meer duidelijkheid. Bij de brief hoort ook een handreiking betaalbaarheid en twee visuals die samen met de VNG zijn gemaakt.
 • Ontwikkelingen verduurzaming gebouwde omgeving - Kamerbrief | 14 juli 2023 
  Kamerbrief over een aantal onderzoeken en beleidsontwikkelingen rond verduurzaming van de gebouwde omgeving. 
 • Voorjaarsbesluitvorming klimaat gebouwde omgeving en voortgangsrapportage PVGO - Kamerbrief | 16 juni 2023
  Kamerbrief over de voortgang van het PVGO in het afgelopen jaar en de ontwikkelingen voor de toekomst.
 • Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit verzamelwijziging Bbl - Aanbiedingsbrief | 12 juni 2023
  De brief bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in verband met de landelijke uniformering van de energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw, het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in gebouwen en enkele andere wijzigingen. 
 • Reikwijdte normering verwarmingsinstallaties - Nieuwsbericht | 1 mei 2023 
  Vanaf 2026 worden de eisen verscherpt aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties. Daarbij wordt de (hybride) warmtepomp de norm voor het verwarmen van onze woningen, winkels, scholen en kantoren. 
 • Regeling lokale aanpak isolatie - Brief aan gemeenten | 23 december 2022
  De ambitie is om met deze actielijn ongeveer 750.000 koopwoningen te isoleren via een lokale aanpak, samen met gemeenten. Daarbij worden een of meerdere stappen gezet richting de standaard voor woningisolatie. Gemeenten kunnen hiervoor meerjarige plannen indienen, die aansluiten bij de transitievisies warmte en bewonersinitiatieven en die zich zo veel mogelijk richten op het verbeteren van woningen met de slechtste labels.
 • Nationaal Isolatieprogramma - Officiele bekendmaking | 2 februari 2023 
  Deze regeling is bedoeld om een specifieke uitkering aan gemeenten mogelijk te maken om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. Het gaat daarbij om woningen van eigenaar-bewoners en woningen in (gemengde) verenigingen.  
 • Aanbieding Nationaal Isolatieprogramma - Kamerbrief | 2 april 2022
  Het Nationaal Isolatieprogramma is een langjarige, programmatische aanpak voor het versnel isoleren van van slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen.

Nationaal plan energiesysteem

Wet collectieve warmtevoorziening

Netcapaciteit

 • Kamerbrief over netcapaciteit - Kamerbrief | 22 juni 2023
  Kamerbrief over de versnelling van de energietransitie, de capaciteit en flexibiliteit op het elektriciteitsnet.

Leefbaarheid

Energiekosten en energiearmoede

 • TEK-aanvragen en warmtenet - Kamerbrief | 12 juni 2023
  Deze kamerbrief gaat over de regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK-regeling). Deze is op 21 maart 2023 opengesteld. Daarnaast gaat de brief over energie-intensieve mkb-ondernemingen die aangesloten zijn op het warmtenet en hoe dergelijke ondernemingen het beste kunnen worden geholpen voor gestegen energieprijzen.
 • Versnelling aanpak energiearmoede gebouwde omgeving - Kamerbrief | 17 maart 2023
  Kamerbrief over de versnelling van de aanpak van energiearmoede in de gebouwde omgeving. Het gaat onder andere om opschaling van de lokale isolatieaanpak van woningen.

VvE's

Participatie

 • Kabinetsvisie burgerbetrokkenheid bij de energietransitie - Kamerbrief | 17 mei 2023
  Kamerbrief over de kabinetsvisie burgerbetrokkenheid bij de energietransitie. Het kabinet gaat de komende periode samen met andere partijen aan de slag om inwoners van Nederland en omwonenden van grotere energieprojecten nog beter te betrekken bij de energietransitie en hen meer ruimte te bieden om mee te denken en doen.

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over staatssteun? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

 

 

Cookie-instellingen